3. MÍSTO V KATEGORIIDigitální transformaceroku 2021

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) se týkají provozu a užívání on-line rezervačního systému Rezeo (dále také jen Systém) a veškerých produktů, webových stránek rezeo.cz, informací a služeb s tím souvisejících. Produkt a webovou službu rezeo.cz, včetně jeho obsahu vlastní společnost MYJO, s.r.o. (dále také jako „My“, „Nás“, „Naše“, „Naše společnost“), IČ: 03703291 se sídlem Preslova 889/90a , 60200 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86358.


 

1.2. Rezervační systém Rezeo mohou užívat osoby (dále také jako Uživatel, Vy, Váš), specifikované v bodu 4.1. Obchodních podmínek. Naše společnost si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto informací formou identifikačních, kontaktních a dalších osobních údajů. Z tohoto vztahu není dovoleno těžit žádné další osobě.


 

1.3. Používáním rezervačního systému Rezeo souhlasíte s těmito Obchodními podmínkami. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně změnit či doplnit tyto Obchodní podmínky. Změněné Obchodní podmínky budou zpřístupněny na webových stránkách rezeo.cz. Informace o tom, že byly změněny Obchodní podmínky bude zaslána na e-mail Uživatele. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý ze Smlouvy ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc ode dne doručení výpovědi. Podmínky pro výpověď se řídí bodem 10.6. těchto Obchodních podmínek. Nebude-li smluvní vztah shora uvedeným způsobem Uživatelem ukončen, má se za to, že změny Obchodních podmínek akceptoval.


 

1.4. Aktuální verze Obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách www.rezeo.cz. Obchodní podmínky uživatele zavazují ode dne jejich zveřejnění a data jejich platnosti a účinnosti níže uvedeného.  


 

1.5. Uživatel je povinen při použití rezervačního systému Rezeo a služeb s tím spojených uvádět pouze pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace a údaje. Uživatel je povinen zajistit zabezpečení přístupu ke svému účtu, včetně přihlašovacích údajů a hesla, a je zodpovědný za všechny činnosti, které vzniknou ve spojení s nebo prostřednictvím jeho účtu.


 

2. Rezervační systém Rezeo

2.1. Rezervační systém Rezeo je určený k on-line správě rezervací volných termínů pro chaty a chalupy, jakož i objekty typu vinný sklep, apartmán, byt, mobilhome, apod., které je možné si pomocí webového rozhraní rezervovat zákazníky Uživatele.
 

2.2. „Zákazníky“ ve smyslu těchto Obchodních podmínek rozumí zákazníci Uživatele rezervačního systému Rezeo, se kterými má Uživatel přímý obchodní a smluvní vztah.


 

2.3. Uživatelům a zákazníkům umožňujeme využívat rezervační systém Rezeo, včetně dat vložených do systému Uživatelem nebo jeho Zákazníky. Uživatel i Zákazníci přistupují k systému prostřednictvím internetového prohlížeče na osobním počítači, mobilu či na jiném zařízení.
 

3. Nabízené varianty rezeo.cz

3.1. Placené varianty Standard a Premium
Jedná se o portfolio služeb, jehož rozsah je zpřístupněn na základě vybrané varianty rezervačního systému (Standard nebo Premium). Tyto vybrané varianty jsou zpoplatněny dle platného ceníku uvedeného na našich webových stránkách. Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu cen, a to v návaznosti na aktuální tržní či obchodní situaci.


 

3.2. Na webových stránkách rezeo.cz jsou uvedeny a podrobně popsány všechny dostupné varianty.


 

4. Uzavření smlouvy a předmět smlouvy

4.1. Smluvní vztah (dále také jen Smlouva) je možné uzavřít pouze s právnickými osobami nebo podnikajícími/nepodnikajícími fyzickými osobami. Systém není určen spotřebitelům a Smlouva ani tyto Obchodní podmínky se neřídí ustanoveními o spotřebitelské smlouvě ve smyslu § 1811 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


 

4.2. Smlouva je na základě těchto obchodních podmínek uzavírána elektronicky. Uživatel vyplní registrační formulář umístěný na stránkách rezeo.cz a následně formulář odešle. Odeslání vyplněného formuláře má účinky odeslání návrhu na uzavření Smlouvy. Podmínkou k odeslání vyplněného registračního formuláře je odsouhlasení těchto Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy a upravují vzájemná práva a povinnosti naší společnosti a Uživatele.


 

4.3. Potvrzení o provedení registrace s vygenerovanými přístupovými údaji bude odesláno automaticky na uvedený email Uživatele. Automaticky zaslané potvrzení je akceptací návrhu na uzavření Smlouvy.


 

4.4. V souvislosti s uzavřením Smlouvy si naše společnost vyhrazuje právo kontaktovat Uživatele a ověřit si informace, které uvedl při registraci. Naše společnost si dále vyhrazuje právo na odmítnutí uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodu.


 

4.5. Na základě uzavřené Smlouvy se naše společnost zavazuje Uživateli za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách zpřístupnit variantu Systému dle jeho výběru a poskytnout mu oprávnění k užití rezervačního systému Rezeo.cz (licenci).


 

4.6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na vznik Smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku, budou veškerá oznámení, výzvy, upozornění, faktury, výpovědi Smlouvy i další písemné úkony související se vztahem vzniklým na základě Smlouvy učiněny prostřednictvím elektronické pošty (zasláním na e-mailovou adresu Uživatele), aniž by bylo nutné opatřit příslušné e-maily elektronickým podpisem.


 

5. Cena a platební podmínky

5.1.V případě, že si Uživatel zvolí variantu Standard nebo Premium, je povinen uhradit částku na základě výzvy k úhradě, která je mu zaslána na e-mail. V případě, že tak Uživatel neučiní ve lhůtě splatnosti uvedené ve výzvě, bude mu zamítnut přístup do rezervačního systému.


 

5.2. Cena za zvolenou variantu Standard nebo Premium je fakturována ročně, tj. za dobu užívání Systému v délce jednoho roku.


 

5.3. Přibližně týden před koncem každého fakturačního období Uživatel obdrží výzvu k úhradě jejímž uhrazením automaticky dojde k prodloužení přístupu Uživatele do Systému.


 

5.4. Nový uživatel má možnost využít, a to maximálně jednou, není-li dohodnuto jinak, bezplatné období užívání Systému prvních 30 dní od první objednávky daného Uživatele. Každý Uživatel má tak možnost si ověřit funkčnost, kvalitu a možnosti Systému.


 

6. Naše práva a povinnosti

6.1. Naše společnost se zavazuje neprovádět s daty Uživatele včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na našem serveru, zejména do nich nezasahovat, nepozměňovat je, nezpřístupňovat ani je nepředávat třetím osobám vyjma jejich zpřístupnění orgánům veřejné správy v souladu se zákonem.


 

6.2. Za účelem zabezpečení dat Uživatele proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění jsou uplatňována přiměřená a vhodná technická a organizační opatření, která jsou průběžně aktualizována. Technická opatření spočívají v užívání technologií bránících neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Uživatele.


 

6.3. Za účelem zajištění řádného plnění našich povinností na základě Smlouvy a těchto Obchodních podmínek poskytuje naše společnost Uživateli podporu dostupnou na e-mailové adrese podpora@rezeo.cz a webovém chatu.


 

6.4. Naše společnost si vyhrazuje oprávnění průběžně Systém vyvíjet a aktualizovat jej. Aktualizace budou prováděny zejména za účelem zlepšení stability Systému jako reakce na vývoj v oblasti informačních technologií případně za účelem rozšíření jeho funkcí.  Případné změny Systému, jeho grafiky, ovládacích prvků a další změny Systému nejsou vadou Systému a Uživatel nemá nárok na předchozí verze Systému ani na jiné úpravy na míru.


 

6.5. Naše společnost je oprávněna ve svých informačních a reklamních materiálech či referenčních listech zveřejnit informaci o tom, že Uživatel využil nebo využívá naše produkty či služby. Způsob použití těchto informací však nesmí snižovat dobré jméno Uživatele.


 

6.6. Naše společnost se žádným způsobem nepodílí na tvorbě obsahu, který bude Uživatel zpřístupňovat prostřednictvím Systému, ať už na svých internetových stránkách, na nichž je uživatelské rozhraní Systému dostupné třetím osobám, nebo obsahu, který bude Uživatel prostřednictvím Systému rozesílat svým Zákazníkům. Naše společnost není povinna dohlížet na tento obsah nebo obsah umístěný na serverech třetích osob, na který Uživatel odkazuje.


 

7. Práva a povinnosti Uživatele

7.1. Uživatel se zavazuje, že při užívání Systému bude dodržovat právní předpisy a že se nebude dopouštět neoprávněných zásahů do práv naší společnosti ani práv třetích osob, zejména nebude vkládat na internetové stránky závadný obsah.


 

7.2. Uživatel je povinen užívat Systém obvyklým způsobem vyplývajícím z účelu, za jakým je provozován. Uživatel se zavazuje, že nebude Systém užívat způsobem, který by způsoboval přetěžování Systému či serveru, na kterém je umístěn, nebo činit kroky k získání nezákonného přístupu k datům Systému nebo ovlivnění běhu Systému.


 

7.3. Uživatel bere na vědomí, že bude-li Systém používat jiným způsobem, než vyplývá ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, bude se jednat o porušení těchto Obchodních podmínek a naše společnost si proto vyhrazuje právo omezit, přerušit nebo ukončit poskytování přístupu do Systému výpovědí Smlouvy dle bodu 9.3. Obchodních podmínek. 


 

7.4. Uživatel se zavazuje utajovat přístupová hesla k Systému a nakládat s nimi jako s důvěrnými informacemi.


 

7.5. Uživatel bere na vědomí, že za účelem usnadnění užívání Sytému, přihlašování k účtu Uživatele a k vyhodnocování návštěvnosti stránek jsou používány cookies. Uživatel tímto uděluje souhlas s ukládáním cookies na jeho počítač či elektronické zařízení, ze kterého Uživatel Systém používá. Vypnutím cookies Uživatelem nedojde ke znemožnění používání systému, ale může způsobit potíže a snížení komfortu jeho užívání, včetně překonání či pokusu o překonání nastavených omezení jednotlivých služeb a vlastností Systému.


 

7.6. Uživatel se zavazuje, že nebude prostřednictvím Systému šířit materiály či názory, které jsou vulgární, výhružné, pomlouvačné, rasistické, hrubé, sexistické, urážlivé, neetické, zdraví škodlivé, pornografické či jakkoliv jinak nezákonné anebo související s omezováním osobních svobod lidí i zvířat.


 

7.7. Uživatel se dále zavazuje, že nebude používat postupy či materiály, které by mohly jakýmkoliv způsobem porušit, narušit či poškodit práva (včetně práva na duševní vlastnictví, utajení a soukromí) naší společnosti, rezervačního systému Rezeo a práva třetích osob.


 

7.8. Obrátí-li se na naši společnost třetí osoba v souvislosti s protiprávním obsahem zpřístupněným Uživatelem prostřednictvím Systému, je naší společnosti Uživatel povinen poskytnout neprodleně potřebná vysvětlení a informace. V případě nároků třetích osob vzniklých v souvislosti s umístěním závadného obsahu je Uživatel povinen tyto nároky na vlastní náklady vypořádat, včetně případných nároků uplatněných v této souvislosti třetími osobami vůči naší společnosti.


 

7.9. Uživatel bere na vědomí, že veškeré činnosti, které provádí prostřednictvím Systému vůči třetím osobám, včetně platby a dodání zboží či služeb, dohodnutých podmínek, záruk a dalších činností, jsou výhradně mezi Uživatelem a jeho Zákazníkem.


 

8. Licence

8.1. V souvislosti s uzavřením Smlouvy je Uživateli udělena nevýhradní licence k užívání Systému.


 

8.2. Udělená nevýhradní licence trvá po celou dobu trvání Smlouvy. Varianty Systému jsou sjednávány jako úplatné dle příslušné varianty a licence k úplatné variantě je podmíněna uhrazením příslušné částky dle ceníku a objednávky. Funkce se řídí jeho příslušnou variantou, kterou si Uživatel zvolí.


 

8.3. Uživatel není oprávněn udělit podlicenci, postoupit práva k Systému ani jej zpřístupnit třetím osobám jiným způsobem, než jak vyplývá z jeho určení.


 

9. Odpovědnost

9.1. Bude-li Uživateli způsobena omezenou funkčností nebo nefunkčností nebo nedostupností Systému v některé z placených variant majetková či nemajetková újma, naše společnost odpovídá pouze za škodu zapříčiněnou úmyslným zaviněným porušením zákonné či smluvní povinnosti, a to nejvýše do částky, kterou Uživatel uhradil za příslušnou variantu Systému, kterou užíval v okamžiku, kdy škoda vznikla.    


 

9.2. V souvislosti s předchozím bodem 9.1. Obchodních podmínek naše společnost neodpovídá za vadu či nedostupnost Systému ani za takto způsobenou újmu, byla-li zapříčiněna Uživatelem, třetími osobami nebo vyšší mocí či jinou překážkou, která nastala nezávisle na naší vůli, a která neumožňuje jejich odstranění. V takovém případě nemá Uživatel nárok z odpovědnosti za vady, náhradu majetkové či nemajetkové újmy ani jiná případná plnění z naší strany.


 

9.3. Pokud naše společnost zjistí porušení povinností uživatele uvedených v čl. 7 Obchodních podmínek, jsme oprávněni znepřístupnit a odstranit protiprávní obsah Uživatele případně smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a odstranit veškerá data Uživatele uložená v Systému. Odstranění protiprávního obsahu není vadou Systému ani porušením smluvních povinností z naší strany, i kdyby na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu později vyšlo najevo, že obsah nebyl protiprávní. V případě oprávněného odstranění dat Uživatele nemá Uživatel nárok na vrácení již uhrazených peněžitých plnění za některou z placených variant Systému ani jejich poměrné části.


 

10. Trvání a ukončení Smlouvy

10.1. V případě užívání některé z placených variant Systému je smlouva uzavřena dle objednávky na dobu určitou s možností sjednanou dobu prodloužit. Nedojde-li před uplynutím sjednané doby k prodloužení doby trvání příslušné varianty ani ke sjednání jiné placené varianty, končí oprávnění Uživatele uplynutím sjednané doby.


 

10.2. Uživatel i naše společnost jsme oprávněni Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou tři měsíce pro podstatné porušení smluvních podmínek druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany Uživatele se považuje zejména porušení kterékoliv povinnosti uvedené v čl. 7. Obchodních podmínek. Za podstatné porušení smluvních podmínek z naší strany se považuje zejména prokazatelné opakované závažné porušení některé z povinností uvedených v čl. 6. Obchodních podmínek.


 

10.3. Výpovědní doba dle předchozího bodu 10.2. Obchodních podmínek začíná běžet ode dne doručení výpovědi na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Vypovídající strana musí uvést v e-mailu z výpovědí její důvody.


 

10.4. Skončí-li platnost smlouvy výpovědí, nemá Uživatel nárok na vrácení žádné peněžní částky za řádně poskytnutá plnění z naší strany. Nárok na vrácení uhrazené peněžní částky má Uživatel pouze v případě opakovaných závažných porušení našich povinností. Tento nárok však podléhá přezkoumání ze strany rezeo.cz, Naše společnost si vyhrazuje právo na odmítnutí vrácení peněz bez udání důvodu.


 

10.5. V souvislosti s ukončením Smlouvy nejsme povinni poskytnout Uživateli jakoukoli součinnost s přenesením dat ze Systému a vyhrazujeme si právo po uplynutí jednoho měsíce od skončení smlouvy veškerá data Uživatele ze Systému odstranit.


 

11. Společná a závěrečná ustanovení

11.1. Na právní vztahy vzniklé mezi námi a Uživatelem se vždy použije zákon České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.


 

11.2. Skutečnost, že některé ustanovení Obchodních podmínek je z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje neplanost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy uzavřené mezi námi a Uživatelem.


 

11.3. Všechny případné spory vzniklé ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, které se nepodařilo odstranit vzájemnou dohodou, budou rozhodovány v České republice u věcně příslušného soudu se sídlem v Brně.


 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravující užívání on-line rezervačního systému Rezeo jsou platné a účinné od 1.3.2018.

×

Aplikace lze stáhnout pouze do mobilního zařízení.

Otevři rezeo.cz v mobilním zařízení, následně klikni na „Stáhnout“, přihlas se do aplikace a ulož na plochu.