3. MÍSTO V KATEGORIIDigitální transformaceroku 2021

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tento dokument slouží jako všeobecné obchodní podmínky služby Rezeo a upravuje právní vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem, které v souvislosti s touto službou vznikají.


Nedílnou součástí VOP jsou Podmínky zpracování osobních údajů, které jsou dostupné pod URL

 

 

2. DEFINICE

 

Pro účely těchto VOP se používají následující definice:

 

⦁  Koncovým zákazníkem se rozumí osoba, jež s Objednatelem uzavírá smlouvu, na základě které Objednatel přenechává takové osobě Prostor k dočasnému užívání.


⦁  Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.


⦁  Objednatelem se rozumí fyzická osoba podnikající či právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu. Pro vyloučení pochybností platí, že Služba není poskytována spotřebitelům.


⦁  Plánem se rozumí tarif a konkrétní podmínky, za jakých Objednatel čerpá Službu. Plány jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele na stránce ceník

 

⦁  Poskytovatelem se rozumí společnost MYJO, s.r.o., se sídlem Preslova 889/90a, Stránice, 602 00 Brno, společnost zapsaná pod sp. zn. C 86358, vedenou u Krajského soudu v Brně, IČO 037 03 291.


⦁  Premium se rozumí nejvyšší Plán Služby, který může Objednatel zvolit při sjednání Smlouvy.


⦁  Prostorem se rozumí ubytovací zařízení či prostor, který zejména na základě ubytovacích smluv přenechává Objednatel Koncovému zákazníkovi k užívání.


⦁  Službou se rozumí služba Rezeo, která slouží jako rezervační systém pro provozovatele ubytovacích a jiných zařízení, jež Objednatel přenechává k užívání Koncovým zákazníkům.


⦁  Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování Služeb, jež je uzavřena postupem uvedeným v čl. 3 Smlouvy.


  Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Objednatel.


⦁  Trial verzí se rozumí způsob poskytování Služby za podmínek uvedených v čl. 5 VOP.


⦁  Uživatelem se rozumí fyzická osoba, která zastupuje Objednatele či je Objednatelem určena k obsluhování Služby prostřednictvím Uživatelského účtu.


⦁  Uživatelským účtem se rozumí interaktivní rozhraní Služby, prostřednictvím které Uživatel Službu obsluhuje.


⦁  VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky služby Rezeo, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy.


  

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 Služba je uzavírána na základě Smlouvy, která je uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem, a to prostřednictvím:

 

⦁  vyplnění a odeslání registračního formuláře na stránkách Poskytovatele; či


⦁  jiného vhodného způsobu, v rámci kterého dojde k účinnému sjednání smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem;

 

a jejíž obsah je tvořen těmito VOP.

 

 

Objednatel se zavazuje uvádět při sjednání smlouvy pouze skutečné, pravdivé informace a aktuální informace.

 

Pro vyloučení pochybností platí, že Poskytovatel není povinen Smlouvu uzavřít, přičemž Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o registraci ze strany Poskytovatele.

 

Smluvní strany zároveň vylučují modifikované přijetí nabídky k uzavření Smlouvy a závaznost a platnost jiných obchodních podmínek než těchto VOP.

 

4. BLIŽŠÍ INFORMACE O SLUŽBĚ

Po uzavření Smlouvy dojde ze strany Objednatele k zprovoznění Služby, v případě Plánu Premium v režimu Trial Verze dle čl. 5 VOP, pokud se Smluvní strany nedohodnou ve Smlouvě jinak. Po skončení Trial Verze bude Poskytovatel poskytovat Službu v rozsahu Plánu, který Objednatel zvolil při sjednání Smlouvy.


Služba je poskytována ve stavu, v jakém je („as is“), přičemž Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn provádět změny Služby, přičemž Objednatel nemá nárok na předchozí verze Služby před aktualizací, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
 

Software, který je nedílnou součástí Služby, je poskytován v režimu Software as Service („SaaS“), přičemž platí, že:

 

- takový software je provozován a spouštěn na infrastruktuře Poskytovatele, přičemž Objednateli se nezpřístupňuje spustitelná kopie softwaru;

- Objednateli není poskytována žádná licence k softwaru;

- Objednateli nenáleží žádná práva ke zdrojovým kódům softwaru Služby.

 

Služba je poskytována bez garance dostupnosti, přičemž Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn omezit dostupnost Služby v případě plánovaných a neplánových aktualizací, servisních zásahů a dalších činností, které směřují ke zlepšování služby. V souvislosti s tím bere Objednatel na vědomí, že v rámci Služby může využívat funkci každodenních záloh, jejíž využití je doporučováno.5. TRIAL VERZE

 

V případě, že Objednatel zvolí Službu v rámci Plánu Premium, po dobu 30 dní od uzavření Smlouvy čerpá Objednatel Službu v režimu Trial verze, a to za podmínek uvedených v tomto čl. 5 VOP. Služba v režimu Trial Verze je poskytována pro účely vyzkoušení funkcionalit Služby, přičemž Poskytovatel negarantuje funkčnost či dostupnost Služby v režimu Trial Verze.

 

Trial verze končí uplynutím času.


Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování Služby v režimu Trial verze v okamžiku, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Službu.


 

6. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

Objednatel je oprávněn užívat Službu prostřednictvím Uživatelského účtu, který si pro tento účel vytvoří, resp. mu budou zaslány prvotní přístupové údaje. Pro vyloučení pochybností platí, že akce provedené Uživatelem se pro účely VOP považují za akce provedené Objednatelem, přičemž Objednatel se zavazuje zajistit, že všichni jeho Uživatelé budou vázání povinnostmi dle těchto VOP.


Pro vyloučení pochybností platí, že v případě prodlení Objednatele s jakoukoliv pohledávkou dle těchto VOP či Smlouvy je Poskytovatel oprávněn Uživatelský účet či Službu omezit. Totéž platí pro situace, kdy Uživatel poruší podmínky v těchto VOP.

 

Uživatel se zavazuje chránit přístupové údaje proti kompromitaci, tedy ztrátě či krádeži a zavazuje se je nesdělovat žádné třetí osobě.


 

7. INTEGRACE

 

V případě integrace Služby do prostředí poskytovatelů služeb třetích stran, zejména jiných webových prezentací, Poskytovatel negarantuje funkčnost propojení, ani nenese odpovědnost za takovou funkčnost.


V případě využití funkce bezklíčového systému se Objednatel zavazuje používat pouze hardware dodaný či schválený Poskytovatelem a zavazuje se zajistit nepřetržité připojení k internetu a přísun elektrické energie a zajistit nabytí baterií tak, aby byla zajištěna základní funkčnost systému. Objednatel je povinen zkontrolovat správnost e-mailu Koncového zákazníka v rámci Služby tak, aby bylo zajištěno předání klíče, a to zejména v případě využívání ubytovacích portálů třetích stran. 

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY KONCOVÝCH UŽIVATELŮ

 

Objednatel je povinen při využívání Služeb dodržovat veškeré zákonné podmínky, které se jeho činnosti dotýkají, zejména se zavazuje disponovat dostatečnými oprávněními k provozování takové činnosti.


Objednatel se zavazuje v rámci užívání Služby dodržovat zejména podmínky ochrany osobních údajů, jakož i podmínky Občanského zákoníku, které se týkají uzavírání smluv se spotřebiteli, zejména poskytovat pravdivé a úplné informace, obchodní a jiné podmínky a plnit další povinnosti, které vyplývají ze zákonů na ochranu spotřebitele.

 

 Za účely stanovenými v tomto článku 8 VOP poskytuje Poskytovatel Objednateli vzorovou smluvní dokumentaci, přičemž Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za správnost a úplnost takových dokumentů. Objednatel se zavazuje provést právní kontrolu veškeré dokumentace, jakož i procesu sjednávání smlouvy s Koncovým zákazníkem.

 

Pro vyloučení pochybností platí, že Poskytovatel není povinen provádět změnu kontraktačního procesu, pokud by to bylo spojeno s nepřiměřenými náklady či zásahy do Služby.


 

9. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE

 

Objednatel se zavazuje nepoužívat Službu způsobem, který by byl v rozporu s těmito VOP, zákonem či oprávněnými zájmy Poskytovatele. Objednatel se zejména zavazuje, že nebude:

 

⦁ používat Uživatelské rozhraní prostřednictvím robotů, automatizovaných požadavků nebo jiným způsobem než běžnou lidskou obsluhou, pokud se s Poskytovatelem nedohodnou jinak;


⦁ používat Službu k nahrávání protiprávního obsahu, včetně nahrávání či přenosu pohoršujících, urážlivých, diskriminačních či rasovou nenávist podporujících materiálů;


⦁ narušovat či jakkoliv obcházet bezpečnostní opatření či zabezpečení Služby;


⦁ využívat Službu k protiprávnímu jednání, a to včetně páchání a účasti na trestním činu, či porušování práv k duševnímu vlastnictví vytvářením nezákonných rozmnoženin;


⦁ využívat Službu k jinému účelu, než je zamýšlena, zejména s cílem nezákonného přístupu know-how Poskytovatele;


⦁ využívat Službu k nahrávání či přenosu počítačových virů nebo jiných druhů škodlivého kódu, který může ohrozit fungování systémů Poskytovatele, třetích osob, dalších webových služeb či počítačů a počítačové sítě;

 

 

Pro vyloučení pochybností platí, že za všechna jednání Uživatele je odpovědný Objednatel tak, jako by předmětná jednání činil sám.


 

10. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Cena za užívání Služby je stanovena jako cena za zvolené období dle zvoleného Plánu při sjednávání Smlouvy, přičemž cena je uvedena v rámci ceníku u konkrétního Plánu.

 

Pokud není stanoveno jinak, jsou veškeré ceny uvedeny bez DPH, které k nim bude připočteno v zákonné výši.


Cena za Službu bude hrazena bezhotovostně, a to prostřednictvím bankovního převodu na základě faktury vystavené Poskytovatelem.


Cena za Služby bude hrazena předem před příslušným obdobím.

 

Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit Cenu za Službu, a to postupem dle čl. 19 VOP.


 

11. MLČENLIVOST A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích, které se při plnění Smlouvy dozví, zejména se zavazují nesdělovat tyto údaje třetím osobám, pakliže to není důležité pro splnění povinností dle těchto VOP a Smlouvy. Objednatel se zavazuje chránit a nezneužívat know-how, které je mu v rámci poskytování Služeb zpřístupněno a zavazuje se jej nevyužívat či nezpřístupňovat třetí osobě, pokud nedostane od Poskytovatele předchozí souhlas.

 

V případě, že v rámci Služby bude docházet ke zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele, uplatní se Podmínky zpracování osobních údajů, které jsou dostupné pod odkazem zde.

 

 

12. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel v maximální možné míře vylučuje svoji odpovědnost za újmu, která v souvislosti se Smlouvou a těmito VOP vznikne Objednateli.

 

Ustanovení odst. 12.1 VOP se nevztahuje na případy úmyslně způsobené újmy.

 

V případě, že přes vyloučení odpovědnosti dle odst. 12.1 VOP, nebo pokud nastane situace dle odst. 12.2 VOP, sjednávají si Smluvní strany povinnost uhradit případnou újmu maximálně do výše přijatého plnění ze strany Poskytovatele od Objednatele, nejvýše však za období posledních 12 měsíců, které předcházelo škodné události.

 

 

13. SANKCE

 

V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv peněžité pohledávky dle této Smlouvy, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

 

14. TRVÁNÍ SMLOUVY

 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to vždy na období jednoho roku.

 

 

15. AUTOMATICKÁ PROLONGACE

 

Smluvní strany si sjednávají automatické prodloužení Smlouvy, přičemž doba trvání této Smlouvy se automaticky prodlužuje o další období, pokud alespoň jedna ze Smluvních stran nedoručí nejpozději ve lhůtě 30 dní před koncem příslušného období.

 

V rámci prolongace Smlouvy je Poskytovatel oprávněn zvýšit cenu za Služby, přičemž v takovém případě se zavazuje informovat Objednatele ve lhůtě alespoň 60 dní před koncem příslušného období dle odst. 15.1 VOP.

 

 

16. UKONČENÍ SMLOUVY

 

Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou Smluvní stran.

 

Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana podstatným způsobem porušení své povinnosti dle této Smlouvy.

 

 

17. POSTUP PO UKONČENÍ SMLOUVY

Objednatel bere na vědomí, že v souvislosti s ukončením Smlouvy není Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli jakoukoli součinnost s přenesením dat ze Služby.

 

Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení Podmínek zpracování osobních údajů.

 

 

18. REFERENCE

Uzavřením Smlouvy poskytuje Objednatel Poskytovateli svolení k tomu, aby v rámci svých internetových stránek a sociálních sítí využil jméno a logo Objednatele pro přiměřenou propagaci Služby, jakož i další informace související s touto Smlouvou. Pro vyloučení pochybností uděluje Objednatel Poskytovateli nevýhradní, bezúplatnou, jakkoliv neomezenou licenci k užití děl ve smyslu první věty tohoto odstavce.

 

 

19. ZMĚNA VOP

 

Smluvní strany si sjednávají možnost přiměřené změny těchto VOP. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o změně VOP nejpozději 30 dní před nabytím účinnosti této změny prostřednictvím e-mailu. V případě, že Objednatel nebude se změnou souhlasit, je oprávněn nejpozději do 30 dní od doručení ohlášení o změně Smlouvu vypovědět.

 

 

20KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

 

Smluvní strany budou komunikovat prostřednictvím Uživatelského účtu či prostřednictvím e-mailu, který je uveden v rámci těchto VOP a který Objednatel uvedl při sjednání Smlouvy.

 

Pro vyloučení pochybností platí, že pokud zákon nevyžaduje, aby určité právní jednání proběhlo v listinné podobě, domluvily se Smluvní strany, že postačí e-mail odeslaný z/na adresy uvedené v Uživatelském účtu či uvedený při uzavření Smlouvy.

 

21. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

 

Smluvní strany si pro případné spory sjednávají místně a věcně příslušný soud České republiky dle sídla Poskytovatele.

 

22. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

 

Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení Smlouvy, VOP nebo jiných dokumentů je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí Smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, VOP či jiné dokumentace.

 

Smluvní strany se v uvedených případech v odst. 22.1 VOP zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel Smlouvy, VOP či dotčeného dokumentu.

 

 

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se nároku z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoli závazku či opatření podle Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku nebo opatření, nebo jakéhokoli jiného závazku či opatření. Neuplatnění či prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo jakékoli podmínky nebude předpokládat, že se jich oprávněná Smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se jakéhokoli práva nebo podmínky nebude účinné, nebude-li písemné.

 

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.

 

Nedílnou součástí těchto VOP jsou následující přílohy:

 

⦁  Podmínky zpracování osobních údajů

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2024.

 

 

 

 

Podmínky zpracování osobních údajů

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tento dokument je Přílohou VOP a upravuje právní vztahy, které se týkají zpracování osobních údajů v rámci Služby Rezeo (dále jen „Podmínky“).

 

Pojmy v těchto Podmínkách, které začínají na velké písmeno, mají stejný význam jako definice uvedené ve VOP, pokud není výslovně stanoveno jinak.

 

 

2. DEFINICE

 

Dalším zpracovatelem se rozumí osoba uvedená v čl. 8 Podmínek.

 

GDPR je myšleno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Podmínkami se rozumí tento dokument jako příloha VOP.

 

Správcem se rozumí Objednatel, a to i v případě, kdy je Objednatel sám zpracovatelem a Poskytovatel jeho dalším zpracovatelem.

 

Zpracovatelem se rozumí Poskytovatel, a to i v případě, kdy je Objednatel zpracovatelem a Poskytovatel jeho dalším zpracovatelem.

 

3. MLČENLIVOST

 

Zpracovatel se zavazuje dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech informacích spojených se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s VOP.

 

 

4. OBECNÉ PARAMETRY ZPRACOVÁNÍ

 

Předmětem zpracování dle těchto Podmínek je zpracování osobních údajů Koncových zákazníků, které vzniká při vytváření rezervací Prostoru Správce ze strany Koncových zákazníků, zejména prostřednictvím internetových stránek a Služby, jež je Správci ze strany Zpracovatele poskytována.

 

Doba trvání zpracování je stanovena na dobu trvání Smlouvy uzavřené dle VOP.

 

Účelem a povahou zpracování je zajištění funkcionality vytvoření a správy rezervace Koncového zákazníka, jakož i zprostředkování a výměna informací prostřednictvím softwaru Zpracovatele, jenž je Správci poskytován jako služba (SaaS).

 

Mezi typy zpracovávaných osobních údajů patří identifikační údaje (např. jméno, příjmení), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefon) a údaje o užívání Služby.

 

Kategoriemi subjektů údajů jsou zákazníci (Koncový zákazník) a zaměstnanci Správce.

 

5. DOLOŽENÉ POKYNY SPRÁVCE

 

Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložitelných pokynů Správce, ukládaných Zpracovateli postupem uvedeným v tomto čl. 5 Podmínek.

 

Správce bude ukládat doložitelné pokyny následujícím způsobem:

 

⦁  s přihlédnutím k tomu, že Služba je samoobslužná ze strany Správce, uděluje Správce Zpracovateli uzavřením Smlouvy pokyn ke zpracování osobních údajů prostřednictvím Služby;


⦁  ostatní pokyny se Správce zavazuje ukládat Zpracovateli prostřednictvím e-mailu či Uživatelského rozhraní.

 

Mimo doložitelné pokyny je Zpracovatel oprávněn osobní údaje zpracovávat pouze v případě, kdy mu takové zpracování ukládá zákon České republiky či právo Evropské unie, přičemž o takovém zpracování je povinen Zpracovatel Správce písemně informovat a pokud je to k přihlédnutím k povinnostem Zpracovatele možné, takové zpracování se Správcem projednat.

 

 

6. PŘIJETÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

 

Zpracovatel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření, aby nedošlo k porušení zásady integrity a důvěrnosti a aby předešel bezpečnostním incidentům.

 

Za účelem dodržení zásady důvěrnosti a integrity Zpracovatel implementoval následující opatření:

 

⦁  zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému, včetně provádění pravidelného zálohování;


⦁  provádění pravidelného testování bezpečnostních mechanismů a opatření, které mají na starosti monitoring a zabezpečení zpracování;


⦁  používání šifrování včetně SSL certifikátu pro zajištění důvěrnosti komunikace mezi Správcem a systémem Zpracovatele


⦁  zajištění bezpečnosti přístupů k databázím, včetně ochrana proti brute force útokům a sledování aktivit;


⦁  další technická a organizační opatření, které odpovídají best practice.

 

 

7. HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

 

Zpracovatel se zavazuje monitorovat bezpečnost svěřených osobních údajů a vyvinout nezbytné úsilí k tomu, aby odhalil případné porušení zásady důvěrnosti a integrity, přičemž v případě zjištění bezpečnostního incidentu se zavazuje o tom informovat Správce.

 

Oznámení o bezpečnostním incidentu bude obsahovat informace nezbytné k tomu, aby Správce mohl přijmout odpovídající opatření ve vztahu k dozorovému orgánu a subjektům údajů.

 

Oznámení o bezpečnostním incidentu odešle Zpracovatel Správci bez zbytečného odkladu poté, co se o bezpečnostním incidentu dozví, nejpozději však do 36 hodin od zjištění bezpečnostního incidentu.

 

 

8. ZAPOJENÍ DALŠÍHO ZPRACOVATELE

 

Uzavřením Smlouvy uděluje Správce Zpracovateli obecný předchozí souhlas se zapojením Dalšího zpracovatele, a to za podmínky, že:

 

⦁  Další zpracovatel poskytne Zpracovateli vhodné a dostatečné záruky dodržování pravidel ochrany osobních údajů v souladu s touto Smlouvou;


⦁  Správce je oprávněn namítnout zapojení Dalšího zpracovatele postupem uvedeným v odst. Podmínek.

 

 

Zapojení Dalšího zpracovatele do zpracování bude probíhat následujícím způsobem:

 

⦁  Zpracovatel zašle Správci e-mail s informací o uvažovaném zapojení Dalšího zpracovatele do zpracování, včetně uvedení identifikačních údajů Dalšího zpracovatele a důvodu jeho zapojení;


⦁  Správce je oprávněn do 5 pracovních dní po doručení oznámení dle odst. 8.2.1 Podmínek svoje odůvodněné námitky, ve kterých uvede vážné důvody nesouhlasu se zapojením Dalšího zpracovatele. Pro vyloučení pochybností platí, že prostý nesouhlas se nepovažuje za vážné důvody pro nezapojení Dalšího zpracovatele.

 

V případě, že Správce nezašle Zpracovateli svoje odůvodněné námitky dle odst. 8.2.2 Podmínek, popřípadě pokud uplyne stanovená lhůta pro zaslání odůvodněných námitek, popřípadě pokud Zpracovatel vyhodnotí námitky jako neodůvodněné, je tímto okamžikem Zpracovatel oprávněn provést uvažovanou změnu.

 

V případě zapojení Dalšího zpracovatele se Zpracovatel zavazuje takové osoby zavázat takovými povinnostmi, která má Zpracovatel vůči Správci, a které jsou nejbližší významu jednotlivých práv a povinností uvedených v těchto Podmínkách.

 

Pro vyloučení pochybností platí, že Zpracovatel je oprávněn zapojit do zpracování Další zpracovatele, kteří byli uvedeni v tomto odstavci:

 

⦁  ACTIVE 24, s.r.o., IČO: 251 15 804;


⦁  Petr Žalmánek, IČO: 697 43 789;


⦁  Eva Neureiterová, IČO: 614 30 676.

 

9. NÁPOMOC PŘI VÝKONU PRÁV

 

Zpracovatel se zavazuje být Správce nápomocem s vyřizováním žádostí o výkon práv subjektů údajů následujícím způsobem:

 

⦁  v případě, že subjekt údajů uplatní po Správci právo na přístup, právo získat kopii zpracovávaných údajů, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo odvolat souhlas, právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, právo vznést námitku pro zpracování na základě oprávněného zájmu, může Správce vyhovět těmto žádostem bez další součinnosti Zpracovatele prostřednictvím funkcí, které jsou součástí Služby, a které toto umožňují;


⦁  v případě, že subjekt údajů uplatní svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím odhlašovacího odkazu, je Zpracovatel povinen toto právo umožnit, přičemž v rámci Služby o tom provede jen záznam;


⦁  v případě, že Zpracovatel obdrží jinou žádost o výkon práv, než která je uvedena v odst. 9.2.2 Podmínek, zavazuje se tuto žádost bez zbytečného odkladu předat Správci.

 

 

10. NÁPOMOC PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ SOULADU

 

Zpracovatel se zavazuje poskytnout součinnost Správci při plnění jeho povinností, a to prostřednictvím poskytování informací, které si Správce vyžádá.

 

V případě, že bude pro splnění svých povinností Správce vyžadovat jinou nápomoc než prostřednictvím sdělení informací technického rázu, zejména právní stanoviska, právní rady či informace, které nemá Zpracovatel k dispozici, zavazuje se Správce uhradit Zpracovateli vynaložené náklady spojené s žádostí Správce.

 

Správce se zavazuje zaslat Zpracovateli jeho žádost e-mailem na adresu určenou podle VOP a Podmínek, v níž uvede rozsah informací či podobu nápomoci, kterou od Zpracovatele vyžaduje.

 

Zpracovatel se zavazuje do 15 dnů od doručení žádosti podle odst. 10.3 Podmínek zaslat Správci odpověď do kdy splní Správcovu žádost a v případě žádosti dle odst. 10.2 Podmínek předběžný výpočet nákladů.

 

 

11. POSTUP PO UKONČENÍ ZPRACOVÁNÍ

 

Pakliže dojde k ukončení Smlouvy, zavazuje se Zpracovatel umožnit výmaz osobních údajů následujícím způsobem, a to v souladu s rozhodnutím Správce, které se zavazuje Zpracovateli zaslat nejpozději ke dni ukončení Smlouvy. Marné uplynutí lhůty se považuje za pokyn Správce k výmazu dat a osobních údajů bez nutnosti předat kopii Správci.

 

 

12. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A AUDIT

 

Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci nezbytnou součinnost k tomu, aby doložil že splňuje všechny povinnosti dle GDPR a dle těchto Podmínek, to vše postupem uvedeným v tomto čl. 12 Podmínek.

 

Správce si před uzavřením Smlouvy ověřil že Zpracovatel splňuje všechny povinnosti dle GDPR a poskytuje k tomu dostatečné záruky.

 

Správce je oprávněn vyžadovat od Zpracovatele poskytnutí informací a provedení auditu podle následujících pravidel:

 

⦁  Správce zašle Zpracovateli žádost na e-mail určený dle Smlouvy a VOP s uvedením rozsahu informací, které chce objasnit;


⦁  Zpracovatel se zavazuje Správci zaslat vyžádané informace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti dle odst. 12.3.1 Podmínek;


⦁  V případě, že Správci nebudou postačovat informace poskytnuté dle odst. 12.3.2 Podmínek, zašle Zpracovateli informaci o tom, že požaduje u Zpracovatele provést audit a navrhne termín provedení auditu, který nebude v době kratší, než 15 dnů od doručení této žádosti;


⦁  Zpracovatel po obdržení přípisu podle odst. 12.3.3 Podmínek potvrdí Správci termín auditu, popř. navrhne jiný termín, který nebude od navrženého termínu s odstupem delším než 10 pracovních dní;


⦁  Správce provede audit u Zpracovatele v dohodnutém termínu, a to v souladu s odst. 12.4 Podmínek.

 

Správce je oprávněn provést audit vždy jednou za kalendářní rok, popř. pokaždé, když dojde k hrubému porušení povinností stanovených Zpracovateli GDPR nebo těchto Podmínek, popř. pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.

 

V rámci auditu bude správce v místě určeném Zpracovatelem ověřovat, zda Zpracovatel plní řádně svoje povinnosti dle GDPR a těchto Podmínek, přičemž Zpracovatel se zavazuje zajistit v daném termínu zajistit přítomnost jím pověřené osoby, která bude připravena předkládat Správci nezbytné doklady a informace. Zpracovatel není povinen zpřístupňovat databáze atd. pokud by tím mělo dojít k závazkům ohledně ochrany osobních údajů nebo důvěrných osob třetích osob.

 

Správce i Zpracovatel nesou náklady spojené s provedením auditu každý sám s výjimkou případů, kdy byl audit proveden na základě domnělého porušení povinností Zpracovatele, které se při auditu neprokážou, v takovém případě má Zpracovatel nárok na úhradu přiměřených nákladů.

 

Pro vyloučení pochybnosti může Správce pověřit provedením auditu i třetí osobu. Správce se zavazuje zaslat v přiměřeném předstihu kontaktní a identifikační údaje pověřené osoby a zaváže ji mlčenlivostí, jakou je sám vázán.

 

Pro vyloučení pochybností je Zpracovatel oprávněn odmítnout poskytnout součinnost dle tohoto článku 12 těchto Podmínek v případě, že se jedná o zjevně šikanózní či neodůvodněnou žádost.

 

 

13. ODMĚNA ZPRACOVATELE

 

Pokud není v těchto Podmínkách či pokud nevyplývá z VOP jinak, nenáleží Smluvním stranám za plnění těchto Podmínek dodatečná odměna či náhrada nákladů.

 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Ustanovení těchto Podmínek lze měnit stejným způsobem, jako by se měnily VOP.

 

×

Aplikace lze stáhnout pouze do mobilního zařízení.

Otevři rezeo.cz v mobilním zařízení, následně klikni na „Stáhnout“, přihlas se do aplikace a ulož na plochu.